Kezdőlap» Publikációk» Munkafüzetek

 

Munkafüzetek

 

ICEG EC Munkafüzet 21.
Borkó Tamás - Oszlay András
Az Európai Unió költségvetési forrásainak várható makrogazdasági és fiskális hatásai 2007-2013-ban

A tanulmány számba veszi és becsüli azokat a makrogazdasági és költségvetési hatásokat, amelyek az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési forrásainak magyarországi beáramlása kapcsán várhatóak.
(2007. november 23.)

ICEG EC Munkafüzet 20.
Borkó Tamás - Fodor Krisztina - Oszlay András
Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007-2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán
A tanulmány felvázolja az Európai Unió 2007-2013-as költségvetésével kapcsolatos törésvonalakat és szemben álló érdekcsoportokat, az EU költségvetés méretét, szerkezetét és minőségét illetően és a jelentősebb közös politikák, stratégiai célok figyelembe vételével.

(2007. június 30.)

ICEG EC Munkafüzet 19.
Bilek Péter - Borkó Tamás - Czakó Veronika - Pellényi Gábor
A mikro-, kis-, és középvállalkozások külső forrásbevonásának alakulása 2000-2005 között

A tanulmány a KKV szektor külső finanszírozásának trendjeit vizsgálja a hitel-, lízing- és faktoringpiacon 2000-2005 között.
(2006. április 25.)

ICEG EC Munkafüzet 18.
Sass Magdolna (MTA KTI) - Czakó Veronika (ICEG EC) - Oszlay András (ICEG EC) - Szanyi Miklós (MTA VKI) - Bakács András (MTA VKI)
A beszállítói programoktól a klaszter-támogatásig nemzetközi tapasztalatok, hazai lehetőségek

A tanulmány a nemzetközi tapasztalatok bemutatásán és a hazai helyzetkép elemzésén túl részletesen összehasonlítja az alternatív együttműködési rendszereket.
(2006. szeptember 29.)

ICEG EC Munkafüzet 17.
Sass Magdolna - Czakó Veronika - Bakács András: Több, mint beszállítók? A hálózatosodás lehetőségei a háztartásigép-gyártásban Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon

A hazai háztartásigép-gyártásban megfigyelhető vállalati hálók feltérképezése, a beszállító vállalatok legfontosabb jellemzőinek vizsgálata tanulsággal szolgálhat arra vonatkozóan, hogy melyek azok a tényezők, amelyek egy külföldi részvételű vállalat helyi gazdaságba való erőteljesebb integráltságát, a helyi hozzáadott érték gyarapítását elősegítik.
(2006. július)

ICEG EC Munkafüzet 16.
Sass Magdolna: Változónemzetközimunkamegosztásaz IKT szektorban
A tanulmány az IKT szektor termelésének átalakuló földrajzi vetületeit, ezen belül a relokáció folyamatát elemzi.
(2006. június)

ICEG EC Munkafüzet 15.
Bassa Zoltán: Az Információs-Kommunikációs Technológia (IKT) fejlődése Kínában, Indonéziában és Vietnámban - A magyar piacszerzést befolyásoló tényezők
A tanulmány az IKT szektor fejlődési perspektíváit a kiválasztott távol-keleti gazdaságokban, illetve a magyar exportőrök piacrajutási lehetőségeit elemzi.
(2006. június)

ICEG EC Munkafüzet 14.
Gáspár Pál: A lisszaboni IKT indikátorok: Magyarország relatív helyzete és a gazdaságpolitikai következtetések
A tanulmány elemzi az IKT szektor gazdasági növekedéshez történő hozzájárulását, valamint Magyarország relatív pozícióját, lemaradottságának főbb okait a fontosabb lisszaboni IKT-mutatókat tekintve.
(2006. június)

ICEG EC Munkafüzet 13.
Bakács András - Borkó Tamás: Az állami szerepvállalás európai modelljei: A mediterrán, a skandináv, az angolszász, valamint a német-francia kontinentális modell - tanulságok Magyarország számára
A tanulmány az állami szerepvállalás európai modelljeit hasonlítja össze.

ICEG EC Munkafüzet 12.
Gáspár Pál: A hazai régiók versenyképességi lehetőségei: A versenyképességi koncepció regionális vetülete
A tanulmány a hazai régiók versenyképességét alakító tényezőket, a versenyképesség növelése érdekében megteendő lépéseket, valamint az Európai Unió által nyújtott források felhasználásának szempontjait vizsgálja.

ICEG EC Munkafüzet 11.
Ács Barnabás - Bató Márk - Bartha Attila - Bilek Péter - Bokor László - Czakó Veronika -
Gáspár Pál (szerk.) - Jaksa Renáta Anna - Pogátsa Zoltán - Pellényi Gábor - Sass Magdolna: Versenyképességi koncepció

A tanulmány egy olyan versenyképességi koncepciót vázol fel, amely meghatározza a hazai gazdaságban a tartós növekedés tényezőit és azon gazdaságpolitikai eszközöket és feltételeket, amelyek segítenek ezek kiaknázásában.

ICEG EC Munkafüzet 10.
Halász Anita - Gáspár Pál - Somogyi Ádám: Az uniós támogatások és a gazdaság abszorpciós kapacitása
A tanulmány azt elemzi, hogy milyen tényezők befolyásolják az abszorpciós kapacitás alakulását egy kis nyitott gazdaságban és milyen tényezők alakítják majd a hivatalos és magánforrások felszívását a hazai gazdaságban.

ICEG EC Munkafüzet 9.
Wisniewski Anna: A nominális és reálkonvergencia alakulása a négy visegrádi országban
Az elemzés a "visegrádi négyeket", vagyis a Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia alkotta csoport fejlődését vizsgálja, melyek mind a kiinduló feltételrendszer, mind az alkalmazott gazdaságpolitikai-mix szempontjából hasonló pályán haladnak, s kiváló összehasonlítási alapot kínálnak a többi újonnan csatlakozóval, vagyis a Balti-államokkal, illetve Szlovéniával szemben.

ICEG EC Munkafüzet 8.
Németi Tamás: Verseny az élelmiszer-vertikumban
A tanulmány az élelmiszervertikum, azaz az élelmiszer-termékpálya három többé-kevésbé jól elkülöníthető, egymásra épülő szegmensével (agrártermelés, élelmiszer-feldolgozás, kiskereskedelem) foglalkozik. E három egymásra épülő struktúra és a köztük levő vertikális illetve horizontális kapcsolat a versenypolitika szempontjából egyedi sajátosságokat mutat.

ICEG EC Munkafüzet 7.
Borkó Tamás: A Stabilitási és Növekedési Egyezmény relevanciája és gazdaságpolitikai jelentősége Magyarország számára
A tanulmány a Stabilitási és Növekedési Egyezményt, annak pozitív és negatív elemeit, a szabályozás kapcsán megjelenő reformjavaslatokat és a fiskális szabályozás Magyarországi aktualitását taglalja.

ICEG EC Munkafüzet 6.
Bilek Péter: A korábbi bővítések tapasztalatai Magyarország számára: a külkereskedelem
Bilek Péter elemzése áttekinti a külkereskedelmi folyamatok alakulását a kohéziós államokban az Európai Unióhoz történő csatlakozásukat követően. A tanulmány - összevetve a kohéziós államokat hazánkkal - a korábbi tapasztalatok alapján következtetéseket fogalmaz meg a hazai külkereskedelemben a csatlakozást követően várható folyamatokat illetően.

ICEG EC Munkafüzet 5.
Bebesy Dániel: AZ ERM II: Horgony vagy célpont

A tanulmány az euró-övezeti tagság előfeltételének tekintett ERM-II rendszer működését, az ERM-II-be történő belépésből származó előnyöket és költségeket elemzi. Az elemzés az árfolyampolitikával kapcsolatosan szerzett regionális tapasztalatok értékelését követően kitér a nominális és reálkonvergencia vizsgálatára, az ERM-II rendszeren belül érvényesülő átváltásokra, a sikeres ERM-II tagság előfeltételeinek elemzésére. Végezetül rövid áttekintést ad az újonnan csatlakozott gazdaságok GMU-ba történő integrációval kapcsolatos stratégiájáról.

CEG EC Munkafüzet 4.
Czakó Veronika: Az inflációs célkitűzéses monetáris politikai rendszer működése Brazíliában

A tanulmány az inflációs célkitűzés rendszerének bemutatását követően elemzi a rendszer működésének brazíliai tapasztalatait, különös tekintettel az intézményi környezetre, a jegybank és a fiskális hatóság közötti együttműködésre, a rendszer technikai paramétereire. A braziliai tapasztalatok alapján a tanulmány tanulságokat fogalmaz meg az inflációs célkitűzés hazai alkalmazását illetően.

ICEG EC Munkafüzet 3.
Gáspár Pál - Halász Anita - Lepp-Gazdag Anikó: Az államháztartás működési problémái

A rövid összefoglaló jellegű elemzés célja, hogy összesítve mutassa be azokat a problémákat, amelyek a magyar államháztartást jellemzik. A tanulmány első fejezete az államháztartás főbb szerkezeti problémáit mutatja be, míg a második fejezet az eddigi reformok problémáit elemzi. Az ezt követő négy fejezet az államháztartás kiadási oldalát megtestesítő alrendszerek működési problémáit jellemzi, külön foglalkozva az egészségügy, az oktatás, az önkormányzati rendszer és a szociálpolitika területeivel. A tanulmány záró fejezete az adórendszer torzulásainak elemzését tartalmazza.

ICEG EC Munkafüzet 2.
Lepp-Gazdag Anikó: Néhány gondolat a magyar egészségügy reformjához

Lepp Gazdag Anikó tanulmánya az első az ICEG Európai központ által az államháztartási reformmal kapcsolatosan készülő anyagok közül. A tanulmány áttekinti a mai egészségügyi rendszer működésének problémáit, elemzi a reformjavaslatokat (különös tekintettel Bokros Lajos 130 pontjában megfogalmazott szempontokra), és javaslatokat fogalmaz meg az egészségügyi rendszer reformjának egyes elemeihez.

ICEG EC Munkafüzet 1.
Gáspár Pál - Halász Anita - Tóth Máté: A magyar beteg. Makrogazdasági problémáink okai, eddigi kezelése és a lehetséges gyógymód

Az ICEG Európai Központ tanulmánya hármas céllal készült: árnyalt diagnózis készítése a magyar gazdaság állapotáról, az elmúlt időszakban követett gazdaságpolitika és a 2003-2004-re meghirdetett gazdaságpolitikai kiigazítás értékelése, valamint szempontok megfogalmazása a kutatóközpont által kívánatosnak tartott 2004-es kiigazításhoz és a középtávú, a GMU-tagsághoz vezető stratégiához. A teljes tanulmány mellett letölthető a nyolc oldalas összefoglaló is.